Škola má vzhledem k počtu žáků odpovídající prostorové podmínky. Třídy jsou funkčně zařízeny, umožňují realizovat školní  vzdělávací program „ Moje škola“.
Škola je vybavena ucelenou řadou učebnic nakladatelství Alter. Knihy a pomůcky jsou uloženy ve třídách, aby mohly být využity žáky přímo ve vyučovacích hodinách. Do vybavení třídy patří deset počítačů, na kterých jsou instalovány  výukové programy. Tyto jsou využívány ve výuce jazyků, matematice, prvouce, vlastivědě a přírodovědě. Na všech počítačích je instalován internet a je zajištěn přístup učitelů a po domluvě i žáků  ve vyučování i v době mimo vyučování. Potřebné učební pomůcky jsou  využívány a průběžně obnovovány. Tělesná výchova probíhá v místní sokolovně, která je vybavena odpovídajícím nářadím a náčiním pro plnění výukových cílů tělesné výchovy.  Výuka plavání je pro všechny žáky i děti mateřské školy zajišťována v Plavecké škole v okresním městě Přerov.