GDPR


Informace
o zpracování osobních údajů


 

Správce údajů:

Základní škola a Mateřská škola Beňov, okres Přerov, příspěvková organizace

 Jaká je odpovědnost správce?

Jako správce (Základní škola a Mateřská škola) jsme odpovědni
za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy
ve škole. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz,
o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme
Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji
nakládáme.

O řádné nakládání s osobními údaji
se stará také pověřenec.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

pavel.hradil@sms-sluzby.cz, tel.
+420 608 263 063 

K čemu je mi pověřenec?

Na pověřence se také můžete obracet
s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich
práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci
některé agendy ve škole, a to zejména, pokud se nechcete obrátit
přímo na zástupce školy.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky
a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak
je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný
mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech. Odpovědný
za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně
samotný správce.

Jaká jsou Vaše práva?

Pokud Vaše osobní údaje používáme
v rámci nějaké agendy ve škole (odborně řečeno - naše škola je zpracovává jako správce), máte právo:

1. Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export), podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů
č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně
bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.

2.   Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).

3.   Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).

4.   Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám ("účelům zpracování"), které zároveň zveřejňujeme.

5.   Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu eva.vyhnakova@seznam.cz  zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéžmůžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.

6.   Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na sebe se musíte identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte
způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e‑mails uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se do Základní školy a Mateřské školy  dostavíte osobně s průkazem totožnosti.

7.   Pokud nebudete spokojeni
s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.