Přihláška ke stravování

Mateřská škola Včelka, Líšná,
příspěvková organizace, 751 15 Líšná č. 73


Školní jídelna: tel.
581 711 087, e-mail:
sk.jidelna.lisna@seznam.cz


                             PŘIHLÁŠKA  KE  STRAVOVÁNÍ


Informace o přihlášení do školní jídelny

Každý nový strávník musí nejdříve vyplnit  přihlášku ke stravování a zaevidovat se v pokladně školní jídelny. Po vyplnění přihlášky si zakoupí obědy dle vlastní potřeby strávníka.


Ceny obědů:

Školní stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. Do
finančního
limitu pro nákup potravin jsou žáci zařazováni podle věku, kterého dosáhnou v  daném
školním roce ( období od 1.9. do 31.8.následujícího roku ).

MŠ 3  -  6 let      dopolední svačinka       9,00 Kč,  

oběd                                                        18,00 Kč,     

odpolední svačinka                                   9,00 Kč

7 - 10 let     dopolední svačinka         9,00 Kč,  

oběd                                                         22,00 Kč,     

odpolední svačinka                                    9,00 Kč

ZŠ  11- 14 let                                                               
oběd                                                         25,00 K
č

Cizí
strávník ( v rámci programu obce Líšná) oběd     69,00 Kč

Cizí strávník                                               oběd    74, 00 Kč

      Obědy je možno platit v hotovosti nebo inkasem z běžného účtu. Rodiče žáků, kteří  se rozhodnou 
hradit  obědy z běžného účtu, podají tiskopis Povolení k inkasu u svého peněžního ústavu a zřídí si povolení k inkasu na naše číslo účtu, které je uvedeno na tiskopise. Poté donesou uvedený tiskopis do pokladny  jídelny do 15-tého dne před následujícím měsícem, od kterého by začalo inkasování. Strávníkům se vždy přihlašují jen školní dny bez prázdnin či volna určeného školou.

Případné  odhlášení obědů  lze provést nejméně  1 pracovní den předem do 13.00 hod.( výlety, návštěva lékaře atd.) a to buď osobně nebo  telefonicky na čísle  581 711 087.

Úřední hodiny ŠJ jsou pondělí a středa : 6.30 - 13.00 hod. 
Přeplatky z odhlášených obědů vyúčtujeme odečtením od další platby.
Prodej obědů pro strávníky platící v hotovosti je určen vždy 10 posledních pracovních dnů před žádaným měsícem.

Vnitřní řád  je umístěn na jídelně, na viditelném a přístupném místě, na webových stránkách MŠ.

Inkaso z běžných účtů strávníků na účet 35-1885142309/0800.    


Příjmení a jméno strávníka: ............................................................................................................


Adresa, bydliště :
........................................................................................................................

Škola :
.....................................................................................................................................


Datum narození: .....................Třída : ............telefon rodičů...............................email..........................


Název bankovního ústavu ...............................................................................................................


Číslo běžného účtu strávníka :         
................................................................................................

Razítko
bankovního ústavu( povolení k INKASU):
   není nutné, pokud je zadáno přes internetové
bankovnictví.

 

                                                       
Datum a  podpis zákonného zástupce............................................

                                                                                   
Svým podpisem souhlásíte se zpracováním osobních údajů

 

Žák nebo jeho zákonný zástupce stvrzuje svým podpisem, že se seznámil s vnitřním řádem
jídelny a bere ho na vědomí.Strávník uzavřením smluvy souhlasí se zpracováním a
shromažďováním svých osobních údajů v databázi dodavatele stravy MŠ Líšná.
Dodavatel stravy uchovává informace o strávnících v souladu s platnými zákony
ČR, zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších
dodatků a předpisů v rozsahu zejména příjmení a jméno, datum narození,  adresa bydliště, telefon, číslo bankovního účtu, adresu školního zařízení na dobu neurčitou nebo do doby písemného
vyjádření o jejich odstranění z naší databaze.
                         

Platba
stravného (prosím zatrhněte způsob platby):

1.     Hotově (vždy každý měsíc dopředu na příští měsíc)

2.     Převodem z účtu (vždy do konce měsíce na příští měsíc )

3.     Inkasem (svolením k inkasu).  Číslo účtu školní jídelny: 35-1885142309/0800.    

Neodhlášené obědy p r o p a d a j í   dle zák.č. 561/2004
Sb. Oběd je možno koupit za plnou cenu. V případě neoprávněného odběru
stravy (neodhlášeného v době nepřítomnosti žáka ve škole) budou doúčtovány
k ceně oběda i režijní náklady.