Pokyny ke stravováníPOKYNY


pro nové strávníky


 

Název:                   Mateřská škola Včelka, Líšná 751 15

Sídlo:                     Líšná 73

Telefon:                 581 711 087

Vedoucí provozu:  Orságová Veronika

Vážení rodiče, vážení budoucí strávníci,

Přečtěte si prosím Vás, velmi
pečlivě tyto základní pokyny, týkající se provozu jídelny.

1. Každý nový strávník musí nejdříve vyplnit přihlášku ke
stravování, kterou obdrží v kanceláři školní jídelny MŠ Líšná a zaeviduje se.
Po vyplnění přihlášky si zakoupí obědy, stravu dle vlastní potřeby, u dětí na
celý měsíc.  Zakoupený oběd v daný den musí strávník odebrat, pokud se tak nestane a oběd není předem odhlášen, oběd propadne. Hodnota oběda je provařena a jídlo se biologicky zlikviduje.

2.  Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, (období od 1. 9.  do 31. 8.) ve kterém dosahují
věku dle skupin. Provozovna se řídí vyhláškou č. 463/2011 Sb., kterou se mění
vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění vyhlášky č. 107/2008
Sb. Aktuální cena obědů je vždy uvedena ve školní jídelně.

3. Stravu je možno platit
v hotovosti nebo inkasem z účtu.
Rodiče dětí, kteří se rozhodnou
hradit stravu z běžného účtu si vyzvednou potřebný tiskopis v kanceláři školní
jídelny, kde pečlivě vyplní: jméno strávníka, bydliště, školu, třídu, datum
narození, telefonní kontakt, email, číslo účtu a u svého peněžního ústavu
si zřídí povolení k inkasu na naše číslo účtu, které je uvedeno na
tiskopise (č. účtu 35-1885142309/0800). Poté donesou vyplněný tiskopis
"Povolení k inkasu" zpět do kanceláře školní jídelny MŠ Líšná, nejpozději
do 15. dne před následujícím měsícem, od kterého chtějí strhávat inkaso.

Prodej stravy pro strávníky platící
v hotovosti je možné vždy od 20. dne v měsíci, před žádaným měsícem. A to v pokladních hodinách pouze
pondělí a středa: 6.30 - 13.00 hod.

Pokud nebude strava  uhrazena  min. 1 den  předem,  nemá strávník nárok na stravu.

4. Strávníkům v MŠ i ZŠ se vždy přihlašují všechny pracovní
dny v měsíci, bez prázdnin a svátků. Přeplatky z odhlášené stravy
vyúčtujeme odečtením od další platby. Školní jídelna vaří denně 3 druhy jídel -
přesnídávka, oběd, svačina.

Jídelní lístky bývají vyvěšeny na
určených místech v MŠ a ZŠ.

 

5. Odhlášení stravy lze provést nejméně 1 pracovní den předem do 13:00
hodin
(výlety, návštěva lékaře, nemoc, atd.) a to telefonicky na čísle 581 711 087 ( ŠJ Líšná).

Popřípadě emailem, pokud ovšem email nepřijde včas (tzn. den předem do
13. hod.), nebude brán zřetel na odhlášení stravy.  Email: sk.jidelna.lisna@seznam.cz

Výjimkou je pondělí, kdy odhlásíme ještě týž den, z důvodu možného
onemocnění dítěte přes víkend. Odhlášení musí být telefonické na ŠJ Líšná
v době 6.00 - 6.30 hod.

 

6. V případě nemoci dítěte je možno si neodhlášenou stravu vyzvednout
do vlastních jídlonosičů, ale pouze první den nemoci a ostatní dny je nutno obědy odhlásit.

Strava je dotovaná a nárok na sníženou (dotovanou) cenu stravy má dítě pouze tehdy, je-li přítomno ve škole.  Školní jídelna se řídí vyhláškou č. 463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/205 Sb., o školním stravování, ve znění
vyhlášky č. 107/2008 Sb.

Výdej obědů do jídlonosičů je 10.45 - 11.20 hod. Je nutné respektovat
tuto dobu, z důvodu další práce personálu na přípravě odpoledních
svačinek, úklidu a jiné práce.   

                                                                                     

7. Na konci školního roku ( ke  30. 6.) bude provedeno vyúčtování stravného.

Poskytovatel stravy je oprávněn před koncem kalendářního roku upravit způsob a dobu
odhlašování ze stravování.  Strávníci a jejich zákonní zástupci jsou o této skutečnosti informováni na webových
stránkách MŠ Líšná a na vývěskách školní jídelny nebo nástěnkách v MŠ, a to vždy v dostatečném předstihu.

Strávníci, kteří končí stravování a platí stravné v hotovosti, si vyzvednou své přeplatky v kanceláři školní
jídelny Líšná.  Strávníkům, kteří hradí stravné z účtu, budou případné přeplatky vráceny zpět na účet.

Strávníkům pokračujícím ve stravování se případné přeplatky převádí do září následujícího školního roku.

8. Strávníci jsou povinni se seznámit s platným Vnitřním řádem jídelny, který je umístěn v příslušné Mateřské škole a Základní škole.


V Líšné  1. 9. 2018                                                                    Orságová Veronika

                                                         

                                                                                               vedoucí školní jídelny