Vnitřní řád školní jídelny


VNITŘNÍ ŘÁD


dle §30
školského zákona, odst. 1

Název organizace:                Mateřská škola Líšná
Sídlo:                                     Líšná 73

IČ:                                         75029979

Právní forma:                        Příspěvková organizace

Zřizovatel:                             Obec Líšná

Ředitelka:                              Mgr. Petra Vejrostová

www:                                     www.skolkavcelka.cz

e-mail:                                  mslisna@seznam.cz , sk.jidelna.lisna@seznam.cz

 

Hlavní účel organizace:

Hlavním
účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání. Předmět činnosti je výchova a vzdělávání dětí v předškolním věku. Součástí příspěvkové organizace je školní jídelna, která zabezpečuje stravování do stanovené kapacity uvedeným strávníkům:

-         
děti MŠ

-         
děti ZŠ

-         
pedagogičtí a provozní pracovníci MŠ a ZŠ  

Její činnost se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšší odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, příslušnými prováděcími předpisy ke školskému zákonu a dalšími právními
předpisy.

Organizace je oprávněna zabezpečit závodní stravování pro svoje zaměstnance a další osoby v souladu s ustanovením § 33 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ustanoveními § 2,3
vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů a s dalšími právními předpisy.

Doplňková činnost organizace slouží k tomu, aby organizace mohla lépe využívat své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců. Doplňková činnost smí být prováděna pouze v souladu s platnými právními přepisy a v rámci
oprávnění daných zřizovací listinou. Nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace. Doplňková činnost smí být prováděna pouze na základě kalkulovaných cen, minimálně na úrovni úplných nákladů.

Školní jídelna při MŠ se řídí:

- vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláškou č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny

při činnostech epidemiologicky závažných, veznění pozdějších předpisů nařízení EU č. 852/2004, o hygieně potravin

Vnitřní řád

 

 


I. Úvodní ustanovení

Hlavní
činností školní jídelny (školního stravování) je stravování dětí MŠ a žáků ZŠ, v doplňkové činnosti stravování školských pracovníků.


 


II. Provoz školní jídelny

Pracovní
doba zaměstnanců je od 6.30 do 15.00 hodin

Úřední hodiny ŠJ  jsou pondělí a středa od 6.30 do 13.00 hod

Vývoz  obědů  pro děti, žáky a cizí strávníky je v  době  10.45 - 10.55 hod.

Výdej do  jídlonosičů strávníkům a rodičům nemocných dětí je v době od
10.45 do 11.20 hod.


Výdej obědů pro děti MŠ je v době od 11.25 do 12.30 hod.


 


III. Úplata za školní stravování

-
cenu školního stravování určuje výše finančního limitu

-
cena pro cizího strávníka je určena kalkulacemi stravy, které jsou stanovovány
každoročně s přihlédnutím k nákladům na stravování minulého roku

-
u dětí a žáků cena stravného odpovídá pouze hodnotě potravin, která je
v souladu s finančním limitem na nákup potravin strávníků podle
jejich věkové skupiny. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu
školního roku (období od 1. 9. - 31. 8.), ve kterém dosahují věku podle
bodů níže uvedených:

                                                                                   
aktuální ceny

strávníci    3 - 6 
let přesnídávka                                  9,00  

strávníci    3 - 6 
let oběd                                            18,00   Kč

strávníci    3 - 6 
let svačina                                           9,00  

strávníci   7 - 10 let přesnídávka          10,00  

strávníci   7 - 10 let oběd                    22,00   Kč

strávníci   7 - 10 let svačina                10,00   Kč

strávníci  11 -14 let                            25,00   Kč

cizí strávník
v rámci dotovaného programu obce     69,00 Kč

cizí
strávník                                             74, 00 Kč


 IV. Způsob platby stravného

Úhrada stravného se provádí:

- inkasováním částek z bankovních účtů (na
základě předchozího povolení strávníka nebo zástupce nezletilého strávníka) na účet
35-1885142309/0800, přičemž každý strávník má přidělený svůj variabilní symbol,
který si vyžádá v kanceláři ŠJ. Strava se hradí předem,

tzn. 22. dne v měsíci se provede strhnutí inkasované
částky na další období (příští měsíc) a do posledního dne stávajícího měsíce
musí být připsána na účet jídelny.

- v hotovosti - v kanceláři školní
jídelny v úředních hodinách:

                                                                                                         
pondělí a středa: 6.30-13.00 hod.

Strava se hradí vždy předem na následující měsíc. ( ke
20. dni v měsíci)

Pokud strava nebude
uhrazena min. 1 den předem, strávník nemá nárok na stravu.

                                                                                                                                                V. Přihlášení se ke stravování

Zákonný
zástupce strávníka musí nejdříve vyplnit přihlášku ke stravování, kterou obdrží
v kanceláři školní jídelny MŠ Líšná nebo na internetových stránkách MŠ
Líšná.

V kanceláři školní jídelny mu bude přidělen variabilní symbol.

Vyplněnou přihlášku odevzdá v kanceláři školní jídelny MŠ Líšná a zaeviduje se.

Jakékoliv změny, které nastanou v průběhu poskytování stravy, je zákonný zástupce
povinen neprodleně nahlásit opět v kanceláři školní jídelny. 

Po zaevidování si zakoupí stravu dle vlastní potřeby.


 


 


VI. Přihlášení stravy

 

Přihlášení stravy lze provést nejméně 1  pracovní den předem do 13.hod.

ŠJ vaří denně 3 jídla - přesnídávka, oběd, svačina. Po uhrazení stravy je strávník
přihlášen na všechny pracovní dny v měsíci, bez prázdnin a svátků. Dítě
musí odebírat stravu v době, kdy je přítomno v MŠ.

Přeplatky z odhlášené stravy vyúčtujeme
odečtením od další platby. Jídelní lístky bývají vyvěšeny na určených místech
v MŠ a ZŠ.


 


 


VII. Odhlášení ze stravování

Odhlašování stravy pro nemoc, příp. jiné důvody a následné přihlašování se provádí přímo v ŠJ Líšná.

Odhlášení stravy lze provést nejméně 1 pracovní den předem, do 13:00 hodin (výlety, návštěva lékaře, nemoc, atd.) a to telefonicky na čísle 581  711 087  (ŠJ Líšná) Popřípadě emailem, pokud ovšem email nepřijde
včas (tzn. den předem do 13. hod.), nebude brán zřetel na odhlášení stravy. 
 Email: sk.jidelna.lisna@seznam.cz

Výjimkou je pondělí, kdy odhlásíme ještě
týž den, z důvodu možného onemocnění dítěte přes víkend. Odhlášení musí
být telefonické na ŠJ  Líšná (581 711 087 ) v době od 6.00 - 6.30 hod. 

Poskytovatel
stravy je oprávněn před koncem kalendářního roku upravit způsob a dobu
odhlašování ze stravování.  Strávníci a jejich zákonní zástupci jsou o této skutečnosti informováni na webových
stránkách a na vývěskách školní jídelny nebo nástěnkách v MŠ, ZŠ a to vždy v dostatečném předstihu.

 

 


VIII.
Stravování v době nemoci dítěte

Děti mateřských škol a žáci mají nárok na dotované školní stravování pouze v souvislosti s jejich pobytem v
mateřské škole a školském zařízení. Dítě, které nebylo přítomno ve škole, nemá nárok na odebrání stravy. Výjimkou je první den nemoci, kdy lze vydat oběd do vlastního jídlonosiče, pokud nebylo možno oběd včas odhlásit. Strava je určena pouze pro dítě (žáka). Zákonný zástupce dítěte může druhý a další dny nemoci dítěte stravu odebírat do jídlonosiče, ale
pouze za plnou cenu v rámci doplňkové činnosti. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi vždy účtován. Za neodebranou nebo špatně odhlášenou stravu jídelna neposkytuje finanční náhradu.IX. Stav konta

Každý
strávník si může zjistit stav konta:

-
telefonicky nebo osobně v provozních hodinách v kanceláři školní
jídelny Líšná.


X. Jídelní lístek

Jídelní
lístek je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního
koše vybraných druhů potravin. Pestrost je upravována tak, aby byla zajištěna
nejen během dne, ale i týdne a celého měsíce. Dbá se na střídání jídel masitých,
bezmasých a zeleninových. Syrová zelenina či ovoce se podávají dle možností co
nejčastěji. Zařazuje se do JL pohanka, jáhly, kroupy, všechny druhy luštěnin,
cizrna, bulgur, ovesné vločky apod. Součástí obědu je nápoj, kdy je podáván
ochucený čaj, neslazený čaj, mléko, kakao, bílá káva, ochucené mléko, kvalitní
šťávy s podílem ovoce, voda čistá s citronem, džusy s vysokým
podílem ovoce. Strávník má nárok na stravu v případě, že je tento řádně
v termínu objednán a finančně uhrazen.

 


    XI. Výdej obědů
do jídlonosičů

Rodič, který požaduje výdej obědu do jídlonosiče je povinen si donést vlastní, čisté a vhodné nádoby a předat je vydávajícímu personálu, který mu stravu vydá. Jiný způsob není možný a oběd vydán nebude.
Jídlo do jídlonosičů se vydává od 10.45 do 11.20 hod.


 


   


 


  XII.
Vyúčtování na konci školního roku

Vyúčtování se provádí u strávníků, kteří ukončili docházku v MŠ a ZŠ těmito způsoby:

-u inkasovaných částek z účtů vrácením přeplatků na příslušně účty

-při platbách v hotovosti vrácením přeplatků přes pokladnu proti podpisu.

U pokračujících strávníků se přeplatek převádí na následující září.


 


 


Závěrečné ustanovení

S vnitřním řádem ŠJ jsou zákonní zástupci
dětí a žáků prokazatelně seznámeni zveřejněním řádu v prostorách ŠJ, na webových
stránkách MŠ Líšná a předáním odpovědnému zástupci školy. Seznámení
s vnitřním řádem stvrzují podpisem na přihlášce ke stravování.

Vnitřní řád je vyvěšen v příslušných MŠ a ZŠ tak, aby byl všem přístupný a viditelný. Dále je možné jej nalézt na internetových stránkách MŠ Včelka Líšná. Připomínky rodičů ke stravování, k jídelním lístkům, organizaci jídelny je možné projednat s vedoucí provozu, následně s ředitelkou zařízení a to buď telefonicky, nebo osobně po sjednání
schůzky.


V Líšné
dne 1. 9. 2018

                                                                            Zpracovala:  Veronika Orságová, vedoucí provozu

                                                                          
 Schválila: Mgr.Petra Vejrostová,
ředitelka MŠ Líšná