Zápis do 1. ročníku Základní školy

05.02.2020 00:00

Zápis dětí

 

do 1. ročníku Základní školy a Mateřské školy Beňov, okres Přerov, příspěvkové organizace proběhne dne 9. dubna 2020 od 14. hodin


K zahájení povinné školní docházky se do 1. ročníku
základní školy povinně zapisují děti, které do 31. 8. 2020 dovrší 6 let.
Požádá-li o to zákonný zástupce dítěte, lze ve stejném termínu zapsati děti,
které jsou tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a dosáhnou šestého roku věku do
30. 6. 2021.

Zákonný zástupce dítěte, kterému byl v roce 2019 odložen začátek
povinné školní docházky o jeden školní rok, se dostaví opět i s dítětem k
zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání.

 

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky vydává ředitel
základní školy, kde bylo dítě u zápisu, a to na základě písemné žádosti
zákonného zástupce dítěte a po předložení doporučujícího posouzení příslušného
školského poradenského zařízení nebo odborného lékaře. O přijetí dítěte
k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel základní školy. Krajský úřad
Olomouckého kraje rozhoduje o odvoláních proti tomuto rozhodnutí ředitele.

 

Při zápisu rodiče předloží:

 

1/ rodný list dítěte

2/ doklad o trvalém pobytu.

Pokud lze zjistit údaje obsažené ve výše uvedených
dokladech z občanského průkazu rodičů, je možné tyto doklady občanským průkazem
rodičů nahradit .

                                                             
Eva Vyhňáková, ředitelka